Dofinansowania

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Jego adresatami są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu wzroku, narządu ruchu, dysfunkcją obu kończyn górnych lub są w wieku aktywności zawodowej, są aktywne zawodowo i mają pod swoją opieką dziecko.

Wnioski o dofinansowanie w ramach w/w programu należy składać do PCPR bądź MOPS. Niestety nie jest znana jeszcze data rozpoczęcia składania wniosków. Natomiast data do której będą przyjmowane wnioski to 30 września bieżącego roku.

W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie kosztów:

  1. zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A),
  2. zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1),
  3. zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),
  4. zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3),
  5. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),
  6. zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku,
  7. uzyskania prawa jazdy (obszar E), w szczególności:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że osoby niepełnosprawne w roku 2012 mogą ubiegać się o dofinansowanie do świadczeń Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

– uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, które przyznawane jest osobom niepełnosprawnym jako forma aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Procedura: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-40

– przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przyznawane jest osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu w/w artykułów i spełnią kryterium dochodowe.

W ramach tego zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do aparatów słuchowych, pieluchomajtek, cewników, wózków inwalidzkich, protez kończyn, protez powietrznych, obuwia ortopedycznego oraz parapodium.

Procedura: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-36

– zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, które przyznawane jest osobom stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

W ramach tego zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do rowerków rehabilitacyjnych, łóżek rehabilitacyjnych, materacy rehabilitacyjnych, mat do hydromasażu, bieżni, rotorów oraz lamp rehabilitacyjnych.

Procedura: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-34

– likwidacji barier architektonicznych, które przyznawane jest osobom posiadającym trudności w poruszaniu się, mających utrudnienia występujące w budynku w którym stale zamieszkują i ze względu na obecne rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają im swobodę ruchu.

W ramach tego zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do budowy pochylni, zakupu i montażu podnośników, platform schodowych, transporterów schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego oraz dostosowania łazienek i innych pomieszczeń w celu samodzielnego funkcjonowania.

Procedura: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-37

– likwidacji barier w komunikowaniu się, które przyznawane jest osobom, posiadającym ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji.

W ramach zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do zakupu zestawów głośnomówiących, telefonów ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niewidomych oraz programów udźwiękawiających.

Procedura: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-38

– likwidacji barier technicznych, które przyznawane jest osobom posiadającym  w swoim stałym miejscu zamieszkania przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.

W ramach zadania najczęściej przyznawane jest dofinansowanie między innymi do zakupu przejezdnych podnośników wannowych i transportowo-kąpielowych, wózków i krzeseł toaletowych, krzeseł prysznicowych, czytników kolorów oraz przenośnych ramp podjazdowych.

Procedura: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-39

MOPS szczególnie zachęca do składania wniosków rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą uzyskać dofinansowanie dla swoich dzieci do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz osoby, które w ramach likwidacji barier architektonicznych planują budowę pochylni, windy przyściennej i innych urządzeń do transportu pionowego. W związku z długotrwałym procesem realizacji tych przedsięwzięć, MOPS zachęca do składania wniosków wraz z kompletem dokumentacji do końca maja.

Wnioski można  składać  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14. Procedury dostępne są na stronie internetowej MOPS.

Więcej informacji o zakresie dofinansowań można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14, pokój 013,  który czynny jest w poniedziałek w godzinach od 9.30 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w  godzinach od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie pod nr tel. 12 616 54 08.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA:

Każdy ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia, w razie potrzeby ma prawo do otrzymania określonego rodzaju zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (bezpłatnie lub częściowo odpłatnie).

Kolejność postępowania:

1. Otrzymane od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (np. wózek inwalidzki, obuwie
ortopedyczne, kule, laski, aparaty słuchowe, materac przeciwodleżynowy, pieluchomajtki), w pierwszej kolejności należy zarejestrować
w punkcie ewidencyjnym NFZ (wykaz czterech punktów na terenie Krakowa zamieszczono poniżej).

2. Po dopełnieniu tej formalności przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy można zakupić w dowolnie wybranym sklepie
medycznym lub aptece, jeżeli podpisały one umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.

3. Następnie, jeżeli koszt produktu przekracza limit NFZ należy, we właściwej z uwagi na miejsce zamieszkania filii MOPS w Krakowie  złożyć wniosek
– na obowiązującym druku – o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych wraz z wymaganymi załącznikami:
a) Kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub kopią orzeczenia
traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu),
b) Kopiami dokumentów potwierdzających wysokość oświadczonych
w druku Wniosek o dofinansowanie dochodów (oryginały
do wglądu),

4. Faktura, faktura z przedłużonym terminem płatności, oferta handlowa zawierająca m.in. informacje o całkowitym koszcie zakupu,
kwocie opłaconej przez NFZ, limicie cenowym NFZ oraz wymaganym udziale własnym Wnioskodawcy, wystawiona na niego lub
przedstawiciela ustawowego w przypadku małoletniego dziecka, bądź opiekuna prawnego w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej
– ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup,

5. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio
uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (do wniosku załączyć kserokopię –
oryginał do wglądu);

6. Oświadczenie (przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego/pełnomocnika) występującego w imieniu osoby niepełnosprawnej na stosownym druku, w przypadku gdy w imieniu osoby niepełnosprawnej występują: przedstawiciel ustawowy (rodzic), pełnomocnik,
opiekun prawny

Punkty Ewidencyjne NFZ w Krakowie:

EW 14 /al. Pokoju 4/ 12 412 75 37/„Śródmieście”dzielnice I, II i III

EW 16 /os. Na Skarpie 27/12 686 60 60/„Nowa Huta”dzielnice XIV, XV,XVI, XVII i XVIII

EW 18/ ul. Rusznikarska 17/12 623 70 85/„Krowodrza”dzielnice IV, V, VI i VII

EW 22/ul. Teligi 8/12 657 90 85/„Podgórze”dzielnice VIII, IX,X, XI, XII i XIII

Wysokość dofinansowania wynosi:

Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie
ceny (jeśli udział taki jest wymagany),

Do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego
osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli
cena zakupu jest wyższa niż limit.

Wnioskodawca informowany jest o rozstrzygnięciu w sprawie, w formie pisemnej, zaś przyznana kwota dofinansowania przekazywana
jest odpowiednio bądź na rachunek bankowy sprzedawcy, bądź osoby niepełnosprawnej lub wypłacana jest osobie niepełnosprawnej
w kasie MOPS.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie
przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Limity NFZ na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy

Wykaz środków pomocniczych NFZ


Porady i praktyczne informacje:

Zostań Członkiem PZN | Ulgi i uprawnienia |Dofinansowania |Nowe zasady wydawania kart parkingowych | Biblioteka PZN OM | Przydatne Linki |