Projekty zakończone

Projekty zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (marzec 2012 – kwiecień 2015):

Projekt pn. „Centrum Rehabilitacji i Poradnictwa Niewidomych i Słabowidzących”, w ramach którego odbyły się następujące formy wsparcia:
– Usprawnianie widzenia (Terapia widzenia)
– Terapia pedagogiczna (Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
– Indywidualne zajęcia z orientacji przestrzennej.
– Poradnictwo indywidualne i zajęcia z czynności życia i samoobsługi.
– Szkolenie technik pamięciowych.
– Wyjazdowe warsztaty rehabilitacyjno – szkoleniowe dla dzieci z wadą wzroku z rodzicami/opiekunami.
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
– Poradnictwo prawne.
– Poradnictwo zawodowe.
– Poradnictwo informatyczne.
– Szkolenia z języka angielskiego.
Ponadto nasi Członkowie mogli korzystać z pomocy pracowników zatrudnionych w Biurze Zarządu Okręgu m.in. uzyskać informację o ulgach i przepisach dotyczących osób z dysfunkcją wzroku, skorzystać ze zbiorów Biblioteki Książki Mówionej, zaopatrzyć się
w podstawowe artykuły i sprzęt dla nich przeznaczony.

Projekt pn. „Moja Praca – Moją Szansą”, w ramach którego odbyły się następujące formy wsparcia:
– Warsztaty motywująco – aktywizujące.
– Specjalistyczne szkolenia zawodowe realizowane przez profesjonalne firmy szkoleniowe:
• „Florysta – designer”,
• „Kucharz – Pracownia Kulinarna”,
• „Masażysta”,
• „Telemarketing – sprzedaż i usługi świadczone telefonicznie ”.
– Pośrednictwo Pracy.

Projekty zrealizowane w 2012 i 2013 roku:

„Oswoić ciemność” – projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu przeprowadzono następujące zadania:

1. Gimnastyka wodna

Termin zadania: wrzesień – listopad 2012 oraz 2013

Częstotliwość spotkań: 12 spotkań ( 4 x w miesiącu) 1 spotkanie – 60 minut.

Liczba uczestników: 12

Zajęcia były realizowane na basenie w Centrum Sportu
i Rekreacji zlokalizowanym przy ul. Szuwarowej 1, 30-384 Kraków.

2. Audiodeskrypcja w Teatrze

Termin zadania: wrzesień – listopad 2012 oraz 2013

Częstotliwość spotkań: 2 razy w miesiącach wrzesień-październik oraz jeden spektakl w listopadzie

Liczba uczestników:  30 (na każdy spektakl)

Spektakle realizowane były w Teatrze ”Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków.

3. Zajęcia z Arteterapii

Czas zajęć: październik  2012 oraz 2013

Częstotliwość spotkań: 4 x w miesiącu po 3,5 godziny x 1 miesiąc = 4 spotkania ( 14 godzin )

Liczba uczestników: 7

Zajęcia były prowadzone w siedzibie Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych mieszczącej się przy ul. Dr Babińskiego 29 blok 23/3 w Krakowie.

„Pomocna dłoń” – był finansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa. Działanie to miało na celu doposażenie biblioteki PZN OM w nowe pozycje książki mówionej. Zapraszamy więc wszystkich naszych członków do korzystania z bogatej oferty naszych zasobów książkowych.

Projekty zrealizowane w 2011 roku:

„Nasza Placówka – Porady dla Was” – prowadzenie poradnictwa psychologiczno – prawno – obywatelskiego, z udzielania porad skorzystało 619 osób; projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wśród oferowanych form poradnictwa wymienić należy: indywidualne doradztwo zawodowe, poradnictwo indywidualne i zajęcia z czynności życia codziennego,, poradnictwo rehabilitacji podstawowej, poradnictwo tyflotechnologiczne, poradnictwo społeczno – obywatelskie, poradnictwo pierwszego kontaktu, indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe poradnictwo zawodowe, kurs języka angielskiego i niemieckiego, poradnictwo informatyczne, grupowe poradnictwo diabetologiczne, poradnictwo prawne, poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci.

„Moja Praca – Moja Szansa” – aktywizacja zawodowa dla 30 osób, projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmował: szerzenie informacji i wstępna rekrutacja potencjalnych kandydatów do zadania, moduły warsztatowo – motywacyjno – szkoleniowe, Indywidulany Plan Działania oraz specjalistyczne kursy – szkolenie zawodowe (telepraca, pracownik biurowy, przedsiębiorca samozatrudniony, florysta – designer).

„Dojrzeć blaski życia w mroku” – projekt z zakresu zwiększania dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, dla 82 osób, finansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa. Obejmował: Arteterapię muzykoterapię, kurs komputerowy, orientację przestrzenną, doposażenie księgozbioru książki mówionej.

.„Razem w mroku łatwiej” – projekt z zakresu integracji społecznej osób niepełnosprawnych dla 30 osób, finansowany ze środków  Urzędu Miasta Krakowa. Obejmował: naukę orientacji przestrzennej, gimnastykę wodną, wieczorki z muzyką oraz zajęcia z arteterapii.

„Opiekun moim wzrokiem” – projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, obejmujący: szkolenie dla członków rodzin lub opiekunów z zakresu rehabilitacji psychospołeczno – zawodowej, szkolenie z prawnikiem i indywidualne konsultacje prawne, warsztaty z doradcą zawodowym, zajęcia z instruktorem czynności dnia codziennego i samoobsługi.

„Niewidomi w mieście Królów” – projekt z zakresu kształtowania świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków uzyskanych z Urzędu Miasta Krakowa. Kampania ta obejmowała zredagowanie i opracowanie ulotek, broszur informacyjnych, plakatów, naklejek na siedziska tramwajowe, stworzenie spotu BUS TV oraz podjęcie działań informacyjno – edukacyjnych w Placówkach Oświatowych.

 


Projekty

Projekty realizowane |Projekty zakończone