ASOS 2019: Seniorzy w działaniu – nasze sprawy w naszych rękach

Uczestnikami projektu będzie minimum 50 osób powyżej 60 roku życia. Projekt jest skierowany do osób niewidomych i słabowidzących w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkujących teren województwa małopolskiego Projekt trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019.

Więcej informacji na stronie projektu: www.pzn.malopolska.pl/asos

Logo ASOS

ROMOWIE XXI

Numer projektu: POWR.02.07.00-00-0057/17
Termin realizacji: 01.04.2019 – 30.06.2020
Budżet projektu: 724.478 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia przedstawicieli społeczności romskiej poprzez kompleksowe wsparcie: udział 60 osób (25 kobiet i 35 mężczyzn) w ścieżce aktywizującej, mieszkających w gminach woj. śląskiego i małopolskiego: Kraków, Wadowice i Zabrze.

Proponowane formy wsparcia:
• doradztwo zawodowe i doradcze podczas zatrudnienia
• szkolenia Samodzielnego Poszukiwania Pracy i szkolenia zawodowe,
• warsztaty wspierające rozwój osobisty i społeczny,
• staże zawodowe.

Więcej informacji na stronie projektu: www.pzn.malopolska.pl/romowie-xxi

Loga instytucji współfinansujących

Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski

Numer projektu: RPMP.09.01.02-12-0247/17
Dofinansowanie projektu z UE: 1 410 243,27 zł

Celem projektu jest zdobycie, podniesienie i dostosowanie umiejętności osobistych i społecznych oraz kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 100 osób wykluczonych społecznie (50 K i 50 M), zamieszkujących woj. małopolskie w wieku 18-60 lat biernych zawodowo, w tym 50 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Więcej informacji na stronie projektu: www.pzn.malopolska.pl/wlaczenie-spoleczne

loga