Zatrudnij niewidomego

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wsparcia, jakie mogą otrzymać pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

A) Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

1. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych reguluje m. in. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)

2. Pracodawcy mają prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które obejmuje wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązki składkowe (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

3. Do otrzymania dofinansowania płac pracowników niepełnosprawnych uprawnieni są pracodawcy:

– zatrudniający do 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

– zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych co najmniej 6%

– prowadzący zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

4. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności i jego stopnia, a także od rodzaju pracodawcy (pracodawca z rynku otwartego, zakład pracy chronionej). W przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej z tytułu wady wzroku, pracodawcy otrzymują Najwyższy procent dofinansowania do wynagrodzenia, w przedziale od 70% do 90% wymienionych kwot (punkt 2).

B) Refundacja kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

C) Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Więcej dowiesz się na stronie www.pfron.pl w zakładce obsługa dofinansowań i refundacji.


Każdy może pomóc

Darowizny | Zostań Wolontariuszem | Zatrudnij niewidomego | Podaruj 1% podatku |