Projekty zakończone

Projekty

Projekty realizowane |Projekty zakończone


Senior z kulturą za pan brat

W ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury w 2019 r. pn. „Mecenat Małopolski”, PZN OM uzyskał dofinansowanie w wysokości 22 000 zł.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej (włączenie w działania z obszaru kultury) 20 osób z niepełnosprawnością (ON) związaną z chorobą narządu wzroku, w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, zamieszkujących woj. małopolskie, w tym 20 seniorów w wieku 60+, w okresie 01.05.2019-31.12.2019, co bezpośrednio przełoży się na ich aktywną integracje społeczną i na trwałe wpisze się w funkcjonowanie społeczności poprzez wspólną i międzypokoleniową organizację MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SENIORA.

Planowane działania:

  • Udział 20 seniorów 60+ w życiu kulturalnym w terenie – zakup 138 biletów (60 na przedstawienia teatralne, 24 do muzeum i 24 do filharmonii);
  • Udział 20 seniorów 60+ w zajęciach z arteterapii.

Logo Małopolski

ASOS 2019: Seniorzy w działaniu – nasze sprawy w naszych rękach

Uczestnikami projektu będzie minimum 50 osób powyżej 60 roku życia. Projekt jest skierowany do osób niewidomych i słabowidzących w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkujących teren województwa małopolskiego Projekt trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019.

Więcej informacji na stronie projektu: www.pzn.malopolska.pl/asos

Logo ASOS

ROMOWIE XXI

Numer projektu: POWR.02.07.00-00-0057/17
Termin realizacji: 01.04.2019 – 30.06.2020
Budżet projektu: 724 478 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 610 590,05 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia przedstawicieli społeczności romskiej poprzez kompleksowe wsparcie: udział 60 osób (25 kobiet i 35 mężczyzn) w ścieżce aktywizującej, mieszkających w gminach woj. śląskiego i małopolskiego: Kraków, Wadowice i Zabrze.

Proponowane formy wsparcia:
• doradztwo zawodowe i doradcze podczas zatrudnienia
• szkolenia Samodzielnego Poszukiwania Pracy i szkolenia zawodowe,
• warsztaty wspierające rozwój osobisty i społeczny,
• staże zawodowe.

Więcej informacji na stronie projektu: www.pzn.malopolska.pl/romowie-xxi

Loga instytucji współfinansujących

Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski

Numer projektu: RPMP.09.01.02-12-0247/17
Dofinansowanie projektu z UE: 1 410 243,27 zł

Celem projektu jest zdobycie, podniesienie i dostosowanie umiejętności osobistych i społecznych oraz kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 100 osób wykluczonych społecznie (50 K i 50 M), zamieszkujących woj. małopolskie w wieku 18-60 lat biernych zawodowo, w tym 50 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Więcej informacji na stronie projektu: www.pzn.malopolska.pl/wlaczenie-spoleczne

loga
Projekt „Aktywni razem”

Od lipca 2015 r. realizowany był projekt „Aktywni razem” dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach którego prowadzone były m.in. zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w nowej siedzibie Okręgu Małopolskiego PZN przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie, w miesiącach lipiec – listopad 2015 r. Poziom grupy średniozaawansowany (lower intermediate).

Zajęcia były odpłatne: 200 zł cały kurs z możliwością płatności w 2 ratach (2×100 zł). Ilość miejsc ograniczona.

Projekt „Teatr inspiracją do działań”

„Teatr inspiracją do działań” to projekt realizowany przez Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. W jego ramach odbyły się spektakle oraz warsztaty teatralne, a seniorzy włączyli się w pomoc osobom niewidomym.

W Teatrze Bagatela i Teatrze KTO odbyły się spektakle z audiodeskrypcją („Kochankowie nie z tej ziemi”, „Kredyt zaufania”, „Atrament dla leworęcznych. Komedia absurdalna”). Osobom niewidomym w drodze do teatru, podczas spektaklu, a także po jego zakończeniu towarzyszyły wolontariuszki i wolontariusze ze Szkoły @ktywnego Seniora. Zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w spektaklu bez ponoszenia kosztów, ale przede wszystkim wzmacniali postawę otwartości na drugiego człowieka oraz chęć aktywnego spędzania czasu i angażowania się w działania ważne i pożyteczne – dla siebie i dla innych.

Członkowie PZN OM wzięli też udział w cyklu warsztatów teatralnych, które poprowadził aktor Teatru Bagatela – Piotr Urbaniak. Podczas pięciu spotkań uczestnicy poznali techniki recytacji, interpretacji tekstu, uczyli się gry zespołowej w oparciu o ćwiczenia, pracy nad rolą, pracy z postacią pozytywną oraz negatywną, a także pracy nad mową ciała. Warsztaty teatralne zakończyły się tematycznym konkursem z nagrodami. Uczestnikom spotkań należą się podziękowania za stworzenie dobrej atmosferze i ogromne zaangażowanie.

Projekt „Teatr inspiracją do działań” jest finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Warunkiem skorzystania z proponowanych działań jest przynależność do PZN OM oraz dostarczenie do biura Okręgu Małopolskiego PZN deklaracji uczestnictwa.

fio

Projekt realizowany w ramach zadania „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych”

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizowanego przez PZN OM zadania dofinansowanego przez MOPS Kraków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych w ramach zadania „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” zrealizowano dwa wyjścia do teatru.

Serdecznie dziękujemy członkom PZN OM za udział w dwóch spektaklach w Teatrze Bagatela:

21 maja br. (czwartek) godz. 16 – Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone

29 maja br. (piątek) godz. 16 – Okno na parlament

Uprzejmie informujemy, że z udziału w spektaklach mogą skorzystać wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

images


Projekty zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (marzec 2012 – kwiecień 2015):

Projekt pn. „Centrum Rehabilitacji i Poradnictwa Niewidomych i Słabowidzących”, w ramach którego odbyły się następujące formy wsparcia:
– Usprawnianie widzenia (Terapia widzenia)
– Terapia pedagogiczna (Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
– Indywidualne zajęcia z orientacji przestrzennej.
– Poradnictwo indywidualne i zajęcia z czynności życia i samoobsługi.
– Szkolenie technik pamięciowych.
– Wyjazdowe warsztaty rehabilitacyjno – szkoleniowe dla dzieci z wadą wzroku z rodzicami/opiekunami.
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
– Poradnictwo prawne.
– Poradnictwo zawodowe.
– Poradnictwo informatyczne.
– Szkolenia z języka angielskiego.
Ponadto nasi Członkowie mogli korzystać z pomocy pracowników zatrudnionych w Biurze Zarządu Okręgu m.in. uzyskać informację o ulgach i przepisach dotyczących osób z dysfunkcją wzroku, skorzystać ze zbiorów Biblioteki Książki Mówionej, zaopatrzyć się
w podstawowe artykuły i sprzęt dla nich przeznaczony.

Projekt pn. „Moja Praca – Moją Szansą”, w ramach którego odbyły się następujące formy wsparcia:
– Warsztaty motywująco – aktywizujące.
– Specjalistyczne szkolenia zawodowe realizowane przez profesjonalne firmy szkoleniowe:
• „Florysta – designer”,
• „Kucharz – Pracownia Kulinarna”,
• „Masażysta”,
• „Telemarketing – sprzedaż i usługi świadczone telefonicznie ”.
– Pośrednictwo Pracy.

Projekty zrealizowane w 2012 i 2013 roku:

„Oswoić ciemność” – projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu przeprowadzono następujące zadania:

1. Gimnastyka wodna

Termin zadania: wrzesień – listopad 2012 oraz 2013

Częstotliwość spotkań: 12 spotkań ( 4 x w miesiącu) 1 spotkanie – 60 minut.

Liczba uczestników: 12

Zajęcia były realizowane na basenie w Centrum Sportu
i Rekreacji zlokalizowanym przy ul. Szuwarowej 1, 30-384 Kraków.

2. Audiodeskrypcja w Teatrze

Termin zadania: wrzesień – listopad 2012 oraz 2013

Częstotliwość spotkań: 2 razy w miesiącach wrzesień-październik oraz jeden spektakl w listopadzie

Liczba uczestników:  30 (na każdy spektakl)

Spektakle realizowane były w Teatrze ”Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków.

3. Zajęcia z Arteterapii

Czas zajęć: październik  2012 oraz 2013

Częstotliwość spotkań: 4 x w miesiącu po 3,5 godziny x 1 miesiąc = 4 spotkania ( 14 godzin )

Liczba uczestników: 7

Zajęcia były prowadzone w siedzibie Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych mieszczącej się przy ul. Dr Babińskiego 29 blok 23/3 w Krakowie.

„Pomocna dłoń” – był finansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa. Działanie to miało na celu doposażenie biblioteki PZN OM w nowe pozycje książki mówionej. Zapraszamy więc wszystkich naszych członków do korzystania z bogatej oferty naszych zasobów książkowych.

Projekty zrealizowane w 2011 roku:

„Nasza Placówka – Porady dla Was” – prowadzenie poradnictwa psychologiczno – prawno – obywatelskiego, z udzielania porad skorzystało 619 osób; projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wśród oferowanych form poradnictwa wymienić należy: indywidualne doradztwo zawodowe, poradnictwo indywidualne i zajęcia z czynności życia codziennego,, poradnictwo rehabilitacji podstawowej, poradnictwo tyflotechnologiczne, poradnictwo społeczno – obywatelskie, poradnictwo pierwszego kontaktu, indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe poradnictwo zawodowe, kurs języka angielskiego i niemieckiego, poradnictwo informatyczne, grupowe poradnictwo diabetologiczne, poradnictwo prawne, poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci.

„Moja Praca – Moja Szansa” – aktywizacja zawodowa dla 30 osób, projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmował: szerzenie informacji i wstępna rekrutacja potencjalnych kandydatów do zadania, moduły warsztatowo – motywacyjno – szkoleniowe, Indywidulany Plan Działania oraz specjalistyczne kursy – szkolenie zawodowe (telepraca, pracownik biurowy, przedsiębiorca samozatrudniony, florysta – designer).

„Dojrzeć blaski życia w mroku” – projekt z zakresu zwiększania dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, dla 82 osób, finansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa. Obejmował: Arteterapię muzykoterapię, kurs komputerowy, orientację przestrzenną, doposażenie księgozbioru książki mówionej.

.„Razem w mroku łatwiej” – projekt z zakresu integracji społecznej osób niepełnosprawnych dla 30 osób, finansowany ze środków  Urzędu Miasta Krakowa. Obejmował: naukę orientacji przestrzennej, gimnastykę wodną, wieczorki z muzyką oraz zajęcia z arteterapii.

„Opiekun moim wzrokiem” – projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, obejmujący: szkolenie dla członków rodzin lub opiekunów z zakresu rehabilitacji psychospołeczno – zawodowej, szkolenie z prawnikiem i indywidualne konsultacje prawne, warsztaty z doradcą zawodowym, zajęcia z instruktorem czynności dnia codziennego i samoobsługi.

„Niewidomi w mieście Królów” – projekt z zakresu kształtowania świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków uzyskanych z Urzędu Miasta Krakowa. Kampania ta obejmowała zredagowanie i opracowanie ulotek, broszur informacyjnych, plakatów, naklejek na siedziska tramwajowe, stworzenie spotu BUS TV oraz podjęcie działań informacyjno – edukacyjnych w Placówkach Oświatowych.

 


Projekty

Projekty realizowane |Projekty zakończone