Uczestnikami projektu będzie minimum 50 osób powyżej 60 roku życia. Projekt jest skierowany do osób niewidomych oraz słabowidzących w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Projekt trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019.

Proponowane formy wsparcia:

 1. Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla 10 osób;
 2. Nauka posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz obsługę komputera z oprogramowaniem specjalistycznym dla 15 osób;
 3. Warsztaty aktywizujące dla uczestników:
  • W programie:
   • rozwijanie twórczego myślenia,
   • pozyskanie wiedzy z zakresu twórczych metod i technik twórczego, innowacyjnego rozwiązania problemów,
   • rozwijanie umiejętności tworzenia oryginalnych, twórczych pomysłów,
   • wzmocnienie indywidualnego zaangażowania i umiejętności pracy zespołowej,
   • rozwijanie umiejętności łamania schematów, przełamywania barier wynikających ze stereotypowego patrzenia na świat.
  • Formy zajęć:
   • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
   • dyskusja,
   • prezentacja trenerska.
 4. Arteterapia – aktywizacja społeczna i rozwój osobisty poprzez sztukę (wyjścia do teatrów, filharmonii i muzeów);
 5. Cykl pogadanek – bezpieczny senior:
  • Planowane bloki tematyczne:
   • BLOK 1 Zagrożenia bezpieczeństwa (m.in. oszustwa, przemoc, uzależnienie od alkoholu, korzystanie z bankomatów, kradzieże, bezpieczeństwo w ruchu drogowym),
   • BLOK 2 Zagrożenia pożarowe (m.in. bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniu, jak zachować się w trakcie pożaru),
   • BLOK 3 bezpieczeństwo w handlu (m.in. umowy, transakcje, umowy zawierane przez telefon),
   • BLOK 4 Pierwsza pomoc i bezpieczeństwo farmakologiczne (m.in. jak udzielać pierwszej pomocy),
   • BLOK 5 Bezpieczne i zdrowe żywienie (m.in. spotkania z dietetykiem, rehabilitantem).

Regulamin, dołączenie do projektu

Zapraszamy do udziału w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – edycja 2019 w ramach projektu „SENIORZY W DZIAŁANIU – NASZE SPRAWY W NASZYCH RĘKACH” od 1 kwietnia 2019.

Nabór uczestników do projektu w Polskim Związku Niewidomych Oddział Małopolski, 31-513 Kraków, ul. Olszańska 5 już od 7 marca 2019. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu, jak i również o przesłanie formularza zgłoszeniowego/deklaracji udziału w projekcie.

Wypełnienie deklaracji udziału w projekcie SENIORZY W DZIAŁANIU – NASZE SPRAWY W NASZYCH RĘKACH jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizowanego projektu ASOS 2019.

Dane uczestników będą przetwarzanie i udostępnianie do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluacji. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Oddział Małopolski, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków. Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Koźmiński, 606 952 895, kozminski@gmail.com. Informujemy uczestników o możliwości poprawiania usuwania podanych danych oraz możliwości wniesienia skargi lub odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w zakresie przetwarzania lub ochrony danych osobowych.

Zapytania ofertowe

 • Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się – wersja: .ODT, PDF.
 • Nauka posługiwania się sprzętem elektronicznym i specjalistycznym – wersja: ODT, PDF.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Logo ASOS