Loga instytucji współfinansujących

Numer projektu: POWR.02.07.00-00-0057/17
Termin realizacji: 01.04.2019 – 30.06.2020
Budżet projektu: 724 478 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 610 590,05 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia przedstawicieli społeczności romskiej poprzez kompleksowe wsparcie: udział 60 osób (25 kobiet i 35 mężczyzn) w ścieżce aktywizującej, mieszkających w gminach woj. śląskiego i małopolskiego: Kraków, Wadowice i Zabrze.

Proponowane formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe i wsparcie doradcze podczas zatrudnienia,
 • szkolenia Samodzielnego Poszukiwania Pracy i szkolenia zawodowe,
 • warsztaty wspierające rozwój osobisty i społeczny,
 • staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

Uczestnicy projektu:

osoby bierne zawodowo i bezrobotne, wywodzące się ze społeczności romskiej, zamieszkujące w:

 • Zabrzu: 20 osób (5 kobiet i 15 mężczyzn);
 • Krakowie 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn);
 • Wadowicach 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn).

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe, zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika (60 osób);
 2. Szkolenia Samodzielnego Poszukiwania Pracy (60 osób);
 3. Warsztaty kompetencji osobistych i społecznych (60 osób);
 4. Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu (60 osób);
 5. Pośrednictwo pracy, realizowane przez pośrednika pracy wpierającego uczestników w poszukiwaniu zatrudnienia;
 6. Staże zawodowe. 40 uczestników zdobędzie doświadczenie zawodowe poprzez udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych;
 7. Wsparcie indywidualne podczas staży zawodowych, realizowane w celu wzmocnienia uczestników w nowych warunkach życiowych, związanych z budowaniem relacji w pracy.

Harmonogram działań

Dokumenty dla uczestników:

Dokumenty proszę wydrukować i uzupełnić odręcznie DRUKOWANYMI LITERAMI.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załączniki do regulaminu:

 1. Karta zgłoszenia
 2. Oświadczenie RODO
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zapytania ofertowe:

Galeria

SPP_Zabrze_12-23.06.2019

SPP_Wadowice_17-18.06.2019

WKOIS_Zabrze_24-25.06.2019

SPP_Kraków_28-29.06.2019

WKOIS_Wadowice_28-29.06.2019