Senior z kulturą za pan brat

W ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury w 2019 r. pn. „Mecenat Małopolski”, PZN OM uzyskał dofinansowanie w wysokości 22 000 zł.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej (włączenie w działania z obszaru kultury) 20 osób z niepełnosprawnością (ON) związaną z chorobą narządu wzroku, w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, zamieszkujących woj. małopolskie, w tym 20 seniorów w wieku 60+, w okresie 01.05.2019-31.12.2019, co bezpośrednio przełoży się na ich aktywną integracje społeczną i na trwałe wpisze się w funkcjonowanie społeczności poprzez wspólną i międzypokoleniową organizację MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SENIORA.

Planowane działania:

  • Udział 20 seniorów 60+ w życiu kulturalnym w terenie – zakup 138 biletów (60 na przedstawienia teatralne, 24 do muzeum i 24 do filharmonii);
  • Udział 20 seniorów 60+ w zajęciach z arteterapii.

Logo Małopolski

ASOS 2019: Seniorzy w działaniu – nasze sprawy w naszych rękach

Uczestnikami projektu będzie minimum 50 osób powyżej 60 roku życia. Projekt jest skierowany do osób niewidomych i słabowidzących w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkujących teren województwa małopolskiego Projekt trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019.

Więcej informacji na stronie projektu: www.pzn.malopolska.pl/asos

Logo ASOS

ROMOWIE XXI

Numer projektu: POWR.02.07.00-00-0057/17
Termin realizacji: 01.04.2019 – 30.06.2020
Budżet projektu: 724 478 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 610 590,05 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia przedstawicieli społeczności romskiej poprzez kompleksowe wsparcie: udział 60 osób (25 kobiet i 35 mężczyzn) w ścieżce aktywizującej, mieszkających w gminach woj. śląskiego i małopolskiego: Kraków, Wadowice i Zabrze.

Proponowane formy wsparcia:
• doradztwo zawodowe i doradcze podczas zatrudnienia
• szkolenia Samodzielnego Poszukiwania Pracy i szkolenia zawodowe,
• warsztaty wspierające rozwój osobisty i społeczny,
• staże zawodowe.

Więcej informacji na stronie projektu: www.pzn.malopolska.pl/romowie-xxi

Loga instytucji współfinansujących