Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski

Numer projektu: RPMP.09.01.02-12-0247/17
Dofinansowanie projektu z UE: 1 410 243,27 zł

Celem projektu jest zdobycie, podniesienie i dostosowanie umiejętności osobistych i społecznych oraz kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 100 osób wykluczonych społecznie (50 K i 50 M), zamieszkujących woj. małopolskie w wieku 18-60 lat biernych zawodowo, w tym 50 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Więcej informacji na stronie projektu: www.pzn.malopolska.pl/wlaczenie-spoleczne