Tytuł projektu: Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski

Numer projektu: RPMP.09.01.02-12-0247/17
Dofinansowanie projektu z UE: 1 410 243,27 zł
Wartość projektu: 1 484 466,60 zł

Celem projektu jest zdobycie, podniesienie i dostosowanie umiejętności osobistych i społecznych oraz kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 100 osób wykluczonych społecznie (50 K i 50 M), zamieszkujących woj. małopolskie w wieku 18-60 lat biernych zawodowo, w tym 50 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Działania w ramach projektu:

 1. Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla 15 osób z niepełnosprawnością
  Szkolenie indywidualne z nauki orientacji przestrzennej dla osób już poruszających się z białą laską – w tym przypadku zajęcia przyjmą postać doskonalenia już posiadanych umiejętności, oraz osoby nowoociemniałe, które dopiero rozpoczną naukę. Instruktor oprócz tradycyjnych zajęć z zakresu nauczania poruszania się z białą laską prowadził będzie ćwiczenia z zakresu analizy słuchowej, które pozwolą uczestnikom na wnikliwą analizę trasy, dobrze przygotują do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni otwartej, zredukują lęk przed możliwością pojawienia się dźwięków nieprzyjemnych, usprawnią koncentrację uwagi (XII 2017-XII 2018 rok)
 2. Nauka posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz obsługę komputera z oprogramowaniem specjalistycznym dla 30 osób
  Szkolenie dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (os. słabowidzące i niewidome); pozwalające nabyć umiejętności obsługi komputera do nauki i pracy, przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych w celu podjęcia pracy zawodowej. Szkolenie grupowe, w grupach 3 osobowych (XII 2017-XII 2018 rok)
 3. Indywidualne poradnictwo społeczno-zawodowe dla 100 osób
  Opracowanie Indywidualnych Planów Działań, stworzenie indywidualnej ścieżki udziału w projekcie.
 4. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 50 osób
  Poprawa kondycji psychicznej, nabycie umiejętności przezwyciężania barier i własnych ograniczeń, odzyskanie poczucia sensu i odnalezienie wartości życiowych, odzyskanie kontroli nad emocjami, odzyskanie poczucia samodzielności i niezależności uczestników, podniesienie poziomu motywacji do działania oraz zwiększenie efektywności podjętych oddziaływań aktywizacji społecznej.
 5. Szkolenia zawodowe dla 75 osób
  Tematyka szkoleń dostosowana do potrzeb Uczestników
 6. 4-miesięczne staże zawodowe dla 75 osób
 7. Warsztaty aktywizacyjne dla 50 osób
  Możliwość poznania swoich predyspozycji osobowych, uświadomienie zachowań i nawyków sprzyjających lub utrudniających funkcjonowanie w grupie.

Dokumenty projektu:

Dla uczestników:

Dokumenty proszę uzupełniać na komputerze (większość przeglądarek PDF pozwoli na wpisanie tekstu po kliknięciu na prostokąty do uzupełnienia) i następnie drukować, bądź wydrukować i uzupełnić odręcznie DRUKOWANYMI LITERAMI.

Regulamin uczestnictwa
Regulamin uczestnictwa – aktualizacja
Załączniki do regulaminu:
 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 4. Informacje o przetwarzaniu danych

Harmonogram

Zapytania ofertowe:

 

Logotypy